OGŁOSZENIA DLA RODZICÓW

 

W najbliższą niedzielę o godz. 11.30 w kosciele parafialnym

w Smogorzowie odbędzie się Msza św. w intencji dziękczynnej za miniony rok szkolny 2019/2020

Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli.

Czwartek - 25 czerwca 2020 r. 

jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.

Uczniowie klas I – VIII proszeni są o zwrot podręczników i wypożyczonych książek do biblioteki szkolnej. Komplety podręczników i wypożyczone książki zapakowane i podpisane można składać w bibliotece od poniedziałku do środy (22-24 czerwca) w godz. 10.30 – 14.00. Do biblioteki proszę wchodzić pojedynczo i zostawiać książki w wyznaczonym miejscu.

Uczniowie klas I – III, którzy uczęszczają do szkoły oddadzą podręczniki w środę (24 czerwca) zgodnie z ustaleniami Pani wychowawczyni.

 

Świadectwa szkolne będzie można odbierać dnia 26 czerwca (piątek), pojedynczo (obowiązuje maseczka) w sekretariacie szkoły według następującego porządku:

9.00 – 10.00 – kl. I – III (uczniowie, którzy nie uczęszczają do szkoły)

godz. 10.00 – 11.00 – klasa IV i V

godz. 11.00 – 12.00 – klasa VI i VII

godz. 12.00 – 13.00 – klasa VIII

 

Oczekując na swoją kolejkę proszę zachować dystans społeczny między sobą i zalecenia sanitarne.

 

Przy odbiorze świadectw proszę oddać kluczyki do szafek szkolnych i uregulować ewentualne zaległości.

 

 

 

Czwartek i piątek (11 i 12 czerwca 2020 r ) są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych.

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ÓSMOKLASISTY w roku szkolnym 2019/2020

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 1. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 1. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 1. Wszyscy wchodzący do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce przy wejściu.
 1. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki.

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 1. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 1. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 1. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 • wychodzi do toalety,
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 1. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.
 1. Zdający unikają tworzenia się grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wrażeniami po egzaminie zdający dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikają spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 1. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Drodzy Rodzice i Uczniowie

 Według zgłoszonych zapotrzebowań został ustalony harmonogram konsultacji dla uczniów z poszczególnych klas i przedmiotów. Jest on zamieszczony na stronie internetowej w każdej klasie.

Z konsultacji z następujących przedmiotów: historia, geografia, biologia, fizyka, plastyka i technika  w podanym w ogólnym harmonogramie terminie mogą korzystać uczniowie z klas IV – VIII.

Jeśli byłaby jeszcze jakaś potrzeba, to bardzo proszę o kontakt z p. wicedyrektor Agatą Paluch.

Proszę przynieść własne podręczniki i przybory (nie wolno pożyczać). Proszę także obowiązkowo przynieść zaległe prace!

 

KONSULTACJE  DLA UCZNIÓW - harmonogram ogólny

Przedmiot/ kl.

Data

Godzina

Sala

informatyka -V

VI 2020 - wtorek

9.00

209

język polski – VIII

VI 2020 - wtorek

9.00

213

informatyka - VI

VI 2020 - wtorek

9.30

209

j. polski - V

VI 2020 - wtorek

10.00

213

j. niemiecki – V-VI

VI 2020 - wtorek

10.00

207

matematyka – VIII

VI 2020 - wtorek

10.00

12

j. angielski - V

VI 2020 - wtorek

11.00

207

j. polski - VI

VI 2020 - wtorek

11.00

213

j. angielski - VIII

VI 2020 - wtorek

12.00

207

j. niemiecki – VIII

VI 2020 - środa

9.00

100

j. angielski - IV

VI 2020 - środa

10.00

207

fizyka – VIII

VI 2020 - środa

10.00

8

chemia - VIII

VI 2020 - środa

11.00

12

biologia – V - VIII

VI 2020 - czwartek

9.15

214

matematyka - V

VI 2020 - czwartek

10.00

12

historia - V

VI 2020 - czwartek

11.00

202

matematyka - VI

VI 2020 - czwartek

11.00

12

matematyka - VII

VI 2020 - czwartek

12.00

12

geografia - V

VI 2020 - piątek

10.30

214

plastyka/ technika – V– VII

Zaległe prace można też zostawić na stoliku w holu wejścia do szkoły przy okazji innych konsultacji.

VI 2020 - piątek

11.30

1

muzyka - V, VI, VII

VI 2020 r. - wtorek

11.30

1

 

Zasady korzystania z konsultacji w szkole

 1. Z konsultacji mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej, nie będący na kwarantannie z rodziną.
 2. Uczniowie przynoszą ze sobą własne podręczniki i przybory szkolne. Nie można pożyczać niczego od innych uczniów.
 3. Uczniowie przed wejściem do szkoły dezynfekują obowiązkowo ręce. Osoby mające przeciwwskazania alergiczne myją dokładnie ręce.
 4. Uczniowie bezwzględnie stosują zasady higieny: często myją ręce, nie podają sobie rąk na powitanie, zachowują dystans między sobą, a także unikają dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 5. Uczniowie unikają większych skupisk osób, zachowują dystans na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 6. W szatni mogą jednocześnie przebywać 2 osoby zachowując dystans między sobą.
 7. Uczniowie korzystają tylko z wyznaczonych sal.
 8. W salach lekcyjnych uczniowie zajmują tak miejsca, aby odległość między stanowiskami wynosiła co najmniej 1,5 m. W ławce siedzi tylko 1 uczeń.
 9. Sala, w której odbywają się konsultacje powinna być wietrzona co najmniej raz na godzinę.

Od 25 maja 2020 r. wznawiamy działalność

dla oddziału przedszkolnego i klas 1-3.

Autobus szkolny rano jeździ bez zmian,

natomiast powrót dla wszystkich

uczniów klasy 1-3 i przedszkola o godz. 13.20.

Plan lekcji dla klas 1-3

dostępny w zakładce "szkoła podstawowa" - podzakładka "plan lekcji"

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

dla klas I – III i oddziału przedszkolnego

od 25 maja 2020 r.

 

 1. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze i dydaktyczne dla klas I – III i oddziału przedszkolnego.

 2. Do szkoły przychodzą i przyprowadzają uczniów tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną i niebędące na kwarantannie.

 3. Wchodzimy do szkoły głównym wejściem. Oddział przedszkolny może korzystać z własnego wejścia (według decyzji opiekunki).

 4. Dzieci przy wejściu do szkoły mają mierzoną temperaturę. Rodzice powinni dostarczyć (mailowo, osobiście lub przez dziecko dojeżdżające autobusem) zgodę na mierzenie temperatury u swego dziecka (może być według formularza zamieszczonego poniżej - proszę kliknąć w link - lub pisana ręcznie).

  https://drive.google.com/file/d/1emYTryhDLGdUfM8hS0dUbR8dcM_A6hNR/view?usp=sharing
 5. Przy zejściu do szatni dzieci zachowują dystans od siebie. Nauczyciele/opiekunowie dbają, aby nie było większych skupisk uczniów w szatni.

 6. Uczniowie po skorzystaniu z szatni, przed wejściem do sali myją obowiązkowo ręce.

 7. Rodzice/opiekunowie:

 1. przy wejściu dezynfekują ręce,

 2. mają osłonięte usta i nos,

 3. na terenie szkoły powinni zachowywać dystans społeczny 1,5 metrowy od innych osób,

 4. nie wchodzą do sal lekcyjnych.

 1. W salach stoliki są ustawione od siebie w odległości 1,5 m. Obowiązuje zasada: 1 uczeń – 1 ławka szkolna.

 2. Uczniowie korzystają z własnych przyborów, nie pożyczają sobie wzajemnie. Przybory i podręczniki mogą zostawiać we własnych szafkach.

 3. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 4. Uczniowie zabierają ze sobą osobiste lub jednorazowe ręczniki i chusteczki higieniczne.

 5. W salach zostały usunięte przedmioty trudne do dezynfekcji.

 6. Co najmniej raz na godzinę, sala lekcyjna powinna być wietrzona.

 7. Uczniowie każdej klasy mają przerwę, nie rzadziej niż po 45 minutach, ale każda grupa w innym czasie, aby ograniczyć kontaktowanie się ze sobą. Uczniowie spędzają przerwę pod nadzorem nauczyciela.

 8. Uczniowie mogą korzystać z sali gimnastycznej, boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu dystansu. Używany sprzęt po każdym użyciu musi być zdezynfekowany lub wyczyszczony z użyciem detergentu.

 9. Dzieci mogą korzystać ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.

 10. Nauczyciele i inni pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą wynoszący 1,5 m.

 11. Do szkoły można przyprowadzać dzieci najwcześniej o godz. 7.50. W szczególnych przypadkach konieczny kontakt z wychowawcą.

 12. Dzieci w drodze do i ze szkoły muszą mieć maseczki osłaniające usta i nos.

 13. Dzieci korzystające z dowozu autobusem muszą mieć maseczki osłaniające usta i nos oraz stosować się do poleceń opiekunki, w tym dotyczących zachowania odległości miedzy sobą i zajmowania miejsc w autobusie.

 14. W szkole będzie odbywać się dezynfekcja według wskazań GIS (blaty stolików, klamki, oparcia krzeseł i inne użytkowane przedmioty).

 

 https://drive.google.com/file/d/1emYTryhDLGdUfM8hS0dUbR8dcM_A6hNR/view?usp=sharing

 

Telegram od szkolnego pedagoga

Do rodziców – postawionych w nowej i niezbyt łatwej sytuacji.

Nagle wszyscy, albo większość osób jest w domu 24 godziny. To zupełnie nowa rzeczywistość i nikt na dziś nie potrafi powiedzieć, jak długo tak będzie. Zachęcam w czasie weekendu do lektury ciekawego artykułu dziennikarki Agaty Puścikowskiej – mamy kilkorga dzieci – który ma tytuł: Korona króluje w domu?. Autorka, opierając się na wypowiedziach psychologów i pedagogów, zauważa jak ważna jest obecnie atmosfera domu, domowe rozmowy, zajęcia, obowiązki, plan dnia. To bardzo istotnie wpływa na przeżywanie przez rodzinę czasu korona wirusa. Nie odbierając możliwości samodzielnej lektury, chcę za autorką - p. Agatą podkreślić wartość pewnych istotnych postaw rodziców.

 1. Nie należy rozmawiać przy mniejszych dzieciach wciąż o epidemii, o ilości zakażonych i zmarłych – to powiększa ich lęk o to co się stanie z nimi i z osobami najbliższymi, to wzmaga ich strach, który mogą w różny sposób okazywać – nie zawsze przez słowa.
 2. Warto dużo rozmawiać z dziećmi – młodszymi i starszymi. Na ich poziomie wiekowym omawiać konkretne wymagania i ograniczenia, wyjaśniając, że są dla bezpieczeństwa wszystkich, aby nie zachorowali; w sieci jest wiele miłych filmików instruktażowych na tematy zachowania higieny oraz innych środków bezpieczeństwa, np. program dla małych dzieci WWW.mocniwduchu/live każdego dnia od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-12.30
 3. Dla nastolatków są w sieci grupy rówieśnicze, np. harcerskie, oazowe, które zbierają się on-line i dzielą ciekawymi pomysłami jak zagospodarować wolny czas, co obejrzeć, przeczytać lub zwiedzić, też on-line.
 4. Warto, by nie tworzyć czarnych scenariuszy, nie powtarzać katastroficznych przepowiedni, nie zamartwiać się na przyszłość – panika, a także duży stres rodziców bardzo łatwo udzielają się dzieciom.
 5. Pomocą jest jakiś konkretny domowy plan działania – inny na co dzień i na weekend – gdzie jest określony czas wstania, czas pracy i wykonywania zadań szkolnych zgodnie z tempem pracy każdego dziecka, czas zabawy, relaksu czy pomocy rodzicom oraz czas na nocny odpoczynek.
 6. Rodzina jest też zaproszona do czerpania duchowego wsparcia poprzez wspólną krótką modlitwę poranną, wieczorną, przez wspólny udział w wybranej transmisji Mszy św. Ta sytuacja pozwala docenić jak wielką wartość ma to, że w naszym kraju do tej pory mieliśmy łatwość w korzystaniu z sakramentów, w uczestniczeniu we Mszy św. w kościele.

Cały artykuł można przeczytać on-line WWW.goscniedzielny  nr 13 z 29 marca 2020 r.  Agata Puścikowska „Korona króluje w domu? „

 

Szanowni Rodzice,

ze względu na trudną sytuację z powodu epidemii jesteśmy jako szkoła zobowiązani do organizacji zdalnej pracy uczniów w domu. Jest to dla Państwa ogromny trud. Zdajemy sobie sprawę, że zadania przez nas przesyłane kosztują dużego nakładu pracy nie tylko uczniów, ale również i Państwa. Chcielibyśmy pomóc w przyswajaniu wiedzy przez Państwa dzieci najlepiej jak potrafimy. Prosimy pamiętać, że adresy mailowe oraz możliwość kontaktu na Facebooku z nauczycielami służy nie tylko przesyłaniu prac domowych, monitorowaniu pracy uczniów, czy ocenianiu, ale również ma być to forma wsparcia dla naszych uczniów. Prosimy o kontakt telefoniczny z wychowawcami w każdej trudności i niejasności. Prosimy, aby uczniowie pisali lub dzwonili do nauczycieli z pytaniami dotyczącymi materiału zadanego na stronie szkoły. Nauczyciele chętnie służą pomocą i bardzo chętnie wyjaśnią zadany materiał. Dlatego poniżej podaję adresy mailowe nauczycieli. Zapytania można kierować również na stronie szkoły na Facebooku oraz zawsze i z każdym pytaniem można dzwonić na numer 662 033 254. Jest to kontakt telefoniczny do p. Wicedyrektor Agaty Paluch.

Prosimy pamiętać, że zadania do nauki w domu powinny być wykonywane samodzielnie przez uczniów. Dlatego uczniowie powinni chętnie zadawać pytania poszczególnym nauczycielom i zgłaszać im problemy z wykonaniem zadań.

Imię i nazwisko nauczyciela oraz nauczany przedmiot

Adres e-mail oraz źródło dodatkowego kontaktu

p. Agata Paluch

(j. niemiecki oraz j.angielski w klasach 0,1,2)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Istnieje możliwość kontaktu na Facebooku

p. Agata Kmita

(wychowawczyni klasy I)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

p. Edyta Lipińska

(wychowawczyni klasy II)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Istnieje możliwość kontaktu na Facebooku

p. Dorota Ciecierska

(wychowawczyni klasy III)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

p. Anna Dołębska

(religia w klasach 0-5)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Istnieje możliwość kontaktu na Facebooku

p. Ewa Biernacka

(religia w klasach 6-8)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Istnieje możliwość kontaktu na Facebooku

p. Ewa Kołsut

(chemia oraz matematyka w klasach 5-8)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

p. Jacek Grabowski

(fizyka)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

p. Monika Samol

(muzyka)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Istnieje możliwość kontaktu na Facebooku

p. Barbara Odzimek

(plastyka oraz technika)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Istnieje możliwość kontaktu na Facebooku

p. Izabela Lewandowska

(j. angielski w klasach 5-8)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

p. Barbara Pomykała

(j. angielski w klasach 3 oraz 4)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Istnieje możliwość kontaktu na Facebooku

p. Katarzyna Polak

(matematyka  w klasie 4)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

p. Joanna Kwintal

(język polski)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

p. Anna Woźnica

(biologia)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

p. Marzena Papis

(geografia)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

p.Anna Jedlińska

(wiedza o społeczeństwie)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

p. Maria Wyrębiak

(historia)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.