INFORMACJE DLA UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

INFORMACJE  DLA  UCZNIÓW  ZDAJĄCYCH  EGZAMIN  ÓSMOKLASISTY

w roku szkolnym 2020/2021

 

 1. Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:
 2. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące wyłącznie w roku szkolnym 2020/2021
 3. przykładowe arkusze egzaminacyjne
 4. arkusze egzaminu próbnego
 5. zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych
 6. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2020.
 7. Terminy egzaminów:

25 maja 2021 r. (wtorek) godz. 9.00 – język polski (120 minut, przedłużenie do 180 min.)

26 maja 2021 r. (środa) godz. 9.00 – matematyka (100 minut, przedłużenie do 150 min.)

27 maja 2021 r. (czwartek) godz. 9.00 – język angielski (90 min., przedłużenie do 135 min.)

 1. Uczniowie przychodzą przed salę 15 minut przed egzaminem.
 2. Przybory, które można wnieść na egzamin: czarny długopis lub pióro z czarnym tuszem (nieścieralne) na wszystkie egzaminy, linijka na egzamin z matematyki. Uczniowie nie pożyczają sobie przyborów.
 3. Uczniowie mogą przynieść ze sobą małą butelkę wody, którą stawiają w sali obok nogi stolika na podłodze.
 4. Rzeczy osobiste, w tym telefony uczniowie zostawiają w swoich szkolnych szafkach.
 5. Uczniowie nie mogą wnieść do sali, korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Za naruszenie zakazu grozi unieważnienie egzaminu.
 6. Uczniowie będą mogli zapoznać się z wynikami egzaminu on-line 2 lipca 2021r. (wykorzystując otrzymane kody), a otrzymają zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 9 lipca 2021 r.

 

Wytyczne sanitarne na egzamin ósmoklasisty

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
 7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 8. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 9. podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 10. wychodzi do toalety,
 11. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 12. Uczniowie nie powinni dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 13. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 14. Wrażeniami po egzaminie zdający powinni dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.